INTRANET
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
UploadFile ไปจังหวัด
Download File จากจังหวัด
Security Download FileUpload ข้อมูลขึ้น Server สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.
รับข้อมูลจาก Server สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.
ลงประกาศข่าว..สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.